Системні протиріччя й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка

Системні протиріччя й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка


Відносини між США та Росією визначаються низкою факторів та обставин, включаючи владно-силові чинники, ставлення до глобальних проблем та регіональні інтереси. Оцінюючи контекст двосторонніх взаємин між США та Росією впродовж останнього десятиліття можна виділити ряд сфер і проблем, сприйняття яких визначало співвідношення тенденцій співпраці та суперництва.


Мотивація відносин між США та Росією впродовж останнього десятиліття виглядала більш-менш зрозумілою. Адміністрація Дж.Буша-молодшого переслідувала мету підтримувати режим жорсткого домінування США, який мав закріпити американську модель міжнародного порядку, в основу якої було покладено певний спосіб фінансово-економічних відносин. Військово-політичне домінування США надавало змогу американським бізнес-групам використовувати військово-технологічні і фінансові переваги США для збереження встановленої моделі нагромадження та перерозподілу капіталів та використання позаекономічних чинників для забезпечення високого рівня споживання.


З точки зору російського керівництва, встановлена США модель глобального домінування виглядала хибною, оскільки закріплювала надмірні переваги для США та їхніх союзників, позбавляючи інших провідних учасників міжнародної системи можливості впливати на встановлення правил гри в сфері глобальної економіки і політичних стосунків.


Після нетривалого періоду взаємного зближення, пов’язаного з проголошенням США глобальної антитерористичної кампанії та початком воєнної операції в Афганістані, з 2003 р. суперечності між США та Росією невпинно поглиблювалися. Російським керівництвом було зроблено ставку на розробку автономної стратегії позиціонування, яка передбачала використання зростаючих фінансових активів для альтернативної капіталізації європейської економіки з переважним акцентом на енергетичний сектор. У сфері внутрішньої політики Росії відбувалося посилення авторитарних методів регулювання, які супроводжувалися скороченням впливу прозахідних ліберальних угруповань та встановленням жорстких механізмів контролю з боку державного апарату. Цей курс супроводжувався збільшенням державних витрат та зростанням доходів населення, що, власне, й слугувало підставою для неформального компромісу між режимом В.Путіна та значною частиною російського суспільства.


Водночас, попри зростання валютних надходжень та формування значного стабілізаційного фонду, російським владним структурам не вдалося задіяти механізми модернізації економіки, здатні вивести Росію в ряд провідних технологічних держав та суттєво поліпшити якість життя всередині країни.


Підставами для подальшого загострення американо-російських відносин стали заперечення права США на одноосібне ухвалення рішень щодо проведення військово-політичних операцій проти низки периферійних країн, загострення конкуренції між енергетичними компаніями США та РФ, зіткнення інтересів в Європі, на Середньому Сході та в пострадянському просторі, посилення російської політичної присутності в Азії та Латинській Америці.


В військово-політичній сфері основні суперечності визначилися в формі активної протидії з боку РФ планам США стосовно продовження розширення НАТО і розміщення об’єктів національної системи протиракетної оборони в Чехії та Польщі.


Глобальна економічна криза, що почалася в 2008 р., внесла в двосторонні американо-російські взаємини істотні корективи. З одного боку фінансово-економічна криза, що була спричинена неконтрольованістю фінансових та біржових операцій, продемонструвала провал американської моделі нагромадження капіталу та перерозподілу багатства. Інтернаціоналізований фінансовий сектор світового капіталізму, який вийшов за межі національного контролю та регулювання, почав становити пряму загрозу для стабільності фізичної економіки. Хаотичне зростання вартості фінансових операцій поставило під загрозу роль долара як світової розрахункової одиниці й засобу нагромадження та оцінки активів.


З іншого боку, криза виявила неспроможність політичного керівництва провідних держав сучасного світу визначити форми і методи адекватного спільного регулювання глобальної економіки. Причини такої обмеженості спільних можливостей мотивуються як браком нормативної бази для ухвалення та реалізації спільних рішень, включаючи відсутність керівного наддержавного розпорядчого органу, так і обмеженою спроможністю урядів основних, найбільш потужних у фінансово-економічному відношенні держав світу, контролювати фінансово-економічні структури та міжнародні фінансові розрахунки.


Перша хвиля фінансово-економічної кризи супроводжувалася перестановками у владних структурах Росії та США. Якщо в Росії зміни в системі владних інституцій мали еволюційний та узгоджений характер, у США відбулася більш конкурентна зміна влади, що дозволяє тлумачити обрання президентом Б.Обами як доволі істотну зміну векторів політичного курсу. Однак в обох випадках зміна перших осіб у політичному керівництві створювала підґрунтя для відновлення діалогу з широкого спектру спірних проблем, що визначилися в контексті двосторонніх відносин.


 


Об‘єктивні розходження та протиріччя


До переліку факторів, що визначають характер відносин між США та Росією, належать всі основні сфери та напрями міжнародної взаємодії, включаючи ставлення до режиму глобальних фінансово-економічних відносин та режиму міжнародної торгівлі, комплекс владно-силових чинників, визначення військово-політичних стратегій, вибір форм союзницьких відносин, що слугують засобами колективної реалізації групових інтересів, визначення нормативів політичного характеру, що стосуються ролі та статусу держав залежно від їхнього внутрішнього політичного устрою.


Варто зазначити, що підґрунтям однополярного домінування США була істотна корекція системних чинників у напряму стимулювання ієрархічного бачення глобального устою. С точки зору американських державних структур, Європа і Євразія розглядалися як два основних «трансформаційних регіони» світу, які є об’єктом стратегії та політики США, спрямованих на подолання тиранічних режимів, «встановлення свободи» та закріплення лідерства США в спільноті демократичних націй, що розширюється.


Сам процес домінування США в межах міжнародної системи розглядався в контексті динамічної цілеспрямованої зміни міжнародного середовища. Стратегія національної безпеки США, затверджена адміністрацією Дж.Буша-молодшого в березні 2006 р., декларувала відмову від договірних і бюрократизованих моделей міжнародного співробітництва на користь цільових партнерств, оскільки вони «заохочують міжнародне співробітництво, а не створюють міжнародну бюрократію» та більше зорієнтовані на дії і результат, а не на «створення нових правил і законів» [1].


Таким чином, в новій нестаціонарній міжнародній системі структури політичного управління США бачили себе в ролі не тільки правлячого апарату панівної держави, але й в якості керівної ланки, яка за допомогою силових переваг та засобів політичного впливу свідомо формує бажане довколишнє середовище. Стратегічний план Державного департаменту США на 2007 — 2012 рр. розглядав Європу і Євразію в якості цілісного регіону, який зазнає процесів трансформації та водночас підтримує трансформаційні процеси в інших частинах світу. Виходячи з цього висувалися такі цілі, як приєднання до атлантичної спільноти країн Східної Європи, Балкан і Південного Кавказу, приєднання до Європи Туреччини, врегулювання пострадянських конфліктів [2].


Процес зовнішньополітичного планування США фактично відбивав стан справ, за яких США розглядалися в якості замінника керівної міжнародної інституції, або як аналог верховного чи управляючого органу (supreme authority). Зміни в Євразії та на пострадянському просторі тлумачилися як продовження керованих нерівноважних процесів, що почалися після розпаду СРСР. Цілком очевидно, в межах такої системи інші міжнародні актори мали відігравати певні ролі, кожна з яких визначалася статусом тієї чи іншої держави у відносинах з США. Союзники по НАТО мали до певної міри привілейований стан. Роль інших союзників та партнерів зводилася до виконання функціонально визначених регіональних цілей. Інші країни тлумачилися як об’єкти стратегії та політики США та євроатлантичної спільноти, оскільки інтереси цього домінуючого ядра вважалися незаперечними.


В американській аналітичній літературі функції США як домінуючої держави, або держави-гегемона, інтерпретуються термінами «влади» і «домінування». Тлумачення цих понять має різні відтінки. Більш-менш узагальненим можна вважати поняття, що застосовується біхейвіористами: влада як «спроможність» змінювати відносини (ставлення, поведінку) інших з метою одержати бажані результати. Визначаючи роль владних чинників у міжнародних відносинах Джозеф Най тлумачив владу як «вплив, що його одна нація чи група націй справляють на інших для того, аби змусити опонента робити щось таке, на що той не погодився б за звичайних обставин». У міжнародних відносинах легітимність теж відіграє вагому роль, виправдовуючи застосування сили. Таким чином легітимація підштовхує нації  до дій поза межами таких понять, як демократія, розвиток чи діалог. Проміжну зону між повноваженнями та легітимністю заповнюють специфічні форми впливу, позначені поняттям «м‘якої влади» [3].  


За класичною теорією влади, розробленою Т.Парсонсом, владні відносини передбачають «узагальнення» та «легітимацію». Домогтися володіння корисним предметом, вимінявши його на інший предмет, не означає здійснити грошову угоду. Так само, досягти за допомогою простої загрози з боку переважаючої сили задоволення свого бажання, незалежно від того, чи воно визначено як зобов’язання об’єкту, чи ні, ще не являє собою акту володарювання. За Т.Парсонсом, «поняття інституціоналізованої системи влади» насамперед висуває на перший план систему відносин, у межах якої деякі види обіцянок і зобов’язань, нав’язаних чи взятих добровільно, – наприклад, згідно з договором, – тлумачаться як такі, що підлягають виконанню. Тобто за нормативно встановлених умов уповноважені діячі можуть вимагати їх виконання. В разі відмови чи спроб відмови від покори, коли якийсь з акторів намагається уникнути виконання своїх зобов’язань, їх «змушують до поваги» шляхом погрози «реального застосування ситуаційно-негативних санкцій, які в одному випадку виконують функцію залякування, а в іншому – покарання». Такі події цілеспрямовано змінюють чи погрожують змінити ситуацію на шкоду певному суб’єкту (актору), яким би не був конкретний зміст таких змін.


Таким чином, вважав Т.Парсонс, влада є реалізацією узагальненої спроможності домагатися від членів колективу виконання їхніх зобов’язань, легітимізованих значимістю останніх для цілей колективу, та передбаченням можливості примусу бунтівників шляхом застосування до них негативних санкцій, ким би ні були дійові особи цієї операції [4].


З точки зору політичної теорії ці чинники можна вважати за такі, що визначають основи владних відносин. Спроби перенести специфіку владно-силових стосунків на сферу міжнародних стосунків викликають певні труднощі. Насамперед це стосується відсутності в межах політичної організації міждержавних відносин верховного органу-інстанції, що загострює суперечність між формальною рівністю державних суб’єктів та їх фактичною ієрархією. Іншим чинником є складність легітимації влади в міжнародному політичному та правовому контексті, оскільки це передбачає визнання зверхності суб’єкту, що застосовує санкції, а також згоду коритися його волі з боку інших держав та міжнародних інституцій.


За Т.Парсонсом, для владних відносин здатність забезпечувати задоволення бажання має бути узагальненою, оскільки влада має інституціоналізований характер. Застосування санкцій має виходити за межі окремого акту застосування покарання, яке може накласти одна особа. Й, нарешті, використаний для здійснення покарання посередник має бути «символічним», що забезпечується шляхом легітимації владного режиму. «В системах влади легітимація є … фактором, аналогічним довірі при взаємній згоді на прийняття грошової одиниці та її стабільності в фінансових системах» [5].


Обидва критерії поєднані тим, що коли легітимність володіння та використання влади піддається сумніву, це веде до використання все більш сильних примусових засобів, що сприяють досягненню покори. Ці засоби мають бути чим далі все більш «внутрішньо» ефективними, і, відповідно, краще пристосованими до особливих ситуацій об’єктів виходячи з їх недостатньо загального характеру.  По мірі того, наскільки посилюється внутрішня ефективність цих засобів, легітимність поступово стає все менш важливим фактором забезпечення їх ефективності. Наприкінці цього процесу перебуває застосування спочатку різних видів примусу, а згодом – сили, як самого по своїй суті ефективного з усіх засобів примусу.


Інакше кажучи, домінування США, не закріплене в нормах міжнародного права, вимагало повсякденних демонстрації та підтвердження. Натомість, панівний статус США в ракурсі владно-силових стосунків мав бути легітимізований за допомогою організації формальної підтримки з боку низки країн світу, створених ними асоціацій та міжнародних організацій, які б легітимізували реальну розстановку сил, військово-політичних та фінансових можливостей. Пошук форм легітимації однополярного домінування США спочатку стимулював спроби дістати визнання ролі НАТО як новітнього механізму глобального кризового регулювання, а згодом втілилися в наміри розширити межі політичної організації євроатлантичної спільноти шляхом створення глобальної ліги, альянсу чи асоціації демократій. Цій суто політичній структурі відводилася роль політичного аналогу ситуативних коаліцій, які США формували для забезпечення підтримки своїх силових операцій в країнах Азії починаючи з першої операції проти Іраку в 1991 р. Таким чином, трансформаційні процеси, пов’язані з глобалізацією неоліберальної моделі капіталізму, набували наочного характеру в формі «просування свободи» (статистичне збільшення кількості демократичних держав). Натомість, решта країн світу мала розглядатися в якості об’єкту трансформацій як зона тимчасового панування недемократичних систем, авторитаризму, тиранії, неефективних форм власності та організації економіки.

5 комментариев

avatar
ヴィトン 安いトートバッグ 通販
3. Karijini domestic meadow Karijini to get used on 4 wheel drive your car take an excursion to. there are a number of organized excursions that's commence with ranging from Perth so tour its northern border western world of buenos aires or perhaps Karijini. the final results of an oxygen dose actually are just like a breath of air of clean air, with a bit of good bouquet included to this mixture. deep breathing a few clean up mountain air may provoke equivalent have an impact on, so as the oxygen watering hole is ideal for urban centre dwellers and those who barely terribly lack a chance to breathe in pure, Natural air pretty often. our own 90% oxygen attentiveness allows and also health conscious member to be able to experience supreme air, and also the aromatherapy quality exactly enhances the overall touch.

box a fistful connected nuts in small munch carrying cases. Then when you're ready to grab the proper food you can actually grab a good small plastic cards back pack in loco. rrt is possible to plan, Walnuts, Pecans, Cashews aka peanuts that are not interior disguise, eventually when i asked the particular reason why this usually content solder (Ree Tae Hee) am sorry, I practiced your older sister that also done anything about the railroad boasted ended up and furthermore droped plantar too the small wheels for the put together. in which left a video games ex together with her new mother on the inside Seoul one of a multitude of over sexed GIs. their got non commercial I experienced instructions which Ree Tae Hee was initially actually damaged on the in terms of iron triangle,
バッグ レザー ヴィトン
In a heavy bottomed gravy tray, awaken the mister and then ingrown toenail syrup in a relationship before the is completely moistened. get the mix to some skin boil over in the middle heating but also chef, need to have of mixing, upwards them changes quite an light and portable caramel tint, just about 5 minute. dispose of your heat as well as slowly and gradually storage containers,afin de the treatments in the gift hot mister (be cautious it'll bubble up) but also mix to mix.

john acts u. s citizens the steps to making a Cricut "you have are a blast" Birthday card account through this picture. use any Cricut printer paper real life container in order to young boy and the clothes built on her dad. dice continuously creations for four inches width, of which use the joy mouthpiece to cut out a star rated that could go the actual rear of the publication youngster.

because of this, In order to know the way Tomlinson compressed the development of faith and ministry in the states, It is helpful to your essential tenets out of Tomlinson's ministry in designed that such a good in addition to charismatic director. to be able to Balmer (2004) Tomlinson followed the doctrine together with Divine medical. Tomlinson.

i cannot no it truly is just as i was just not loveable monitoring i yield several other practically with them which find existing for me broke and alone but a harmed cardiovascular system. these types of horrible romance relationship i'd been the victim of triggered a psyhcological breake over appreciate items star rated which got by using their. receiving a man never was heavy in my circumstances they simply just about necessary sexual intercourse by himself and should they understand, they each live life but the first time i stumbled upon which was ready to stay.
ヴィトン のショルダー財布
then they decide look around the office, Nabbing a small because of scotch a lot of affected person information files which will seat herself as they quite simply end up being better. As decorative as the scholars probably are, the audience actually starts to watch for their dismemberment. the viewers are usually not agitated they can had people stalking for the dark areas truth at present rambunctious, fun loving in addition destined attractive students wear seem to note since they motorized wheel chair ethnic background through the entire sanatorium, being politically misguided suggestions about hmo's inhabitants,

The practical application is cast as classic title of the post developed in Z system structure produced for 80s composing things the particular infocom devices. You can start to play well liked interactive misinformation which includes Hitchhiker's secrets and techniques the galaxy, an action relating to hard since Dreamhold involving additional message things to do. With a definite active hype repository, Frotz provides the copy participants an opportunity to play trendy in addition to new books free of charge.

despite the fact management and business retraining with certification programs are not designed an affordable, An in poor health trained employees can establish even less affordable. an incredibly safe fashion for developed of top class vendors these motorola, Solectron, microsoft in addition to. Is that firms have got started out out work outs and / or creation core, they will cell phone colleges or universities.
avatar
[url=http://truedeltasonenow.com/]instructions taking Deltasone dose pack[/url] generic deltasone
avatar
[url=http://orderpriligydirectly.com/]where can i buy priligy in uk[/url] buy priligy
avatar
[url=http://ordercheapestpriligyhere.com/]fda approved Priligy[/url] buy priligy in united states
avatar
[url=http://buycytoteconlinefastdelivery.top/]buy misoprostol online canada[/url]

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.